Záujmové krúžky, prednášky a VEDO

ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY

Aktuálnu ponuku krúžkov nájdete v podstránke Záujmové krúžky.

 

PREDNÁŠKY


 

Materské školy

Prvé roky života sú kľúčom k formovaniu ľudskej osobnosti, osobnosti dieťaťa – keď je detská myseľ a duša otvorená a dieťa si ešte neosvojilo neprimerané návyky a zvyky správania sa či konania. Predškolský vek je vhodným obdobím v živote dieťaťa, kedy je neopakovateľná príležitosť na rozvíjanie predstáv detí o zdravom životnom štýle. Najúčinnejším prostriedkom je rozprávka. Dieťa cez rozprávky spoznáva nové a zaujímavé skutočnosti zo života človeka. Dieťa už v predškolskom veku intenzívne objavuje svet, osvojuje si hodnoty na svojej úrovni myslenia. Je veľmi dôležité aby si aj prostredníctvom rozprávok začalo uvedomovať, čo je dobro a čo je zlo.
Program sa odohráva na základe špeciálnych rozprávok alebo príbehov. Deti rozprávaním o príbehu samy nachádzajú poučenie.
 

Program obsahuje tematické bloky:

 • Zdravie – pochopiť pojem zdravie, že ide o pohodu duševnú, telesnú a sociálnu;
 • Hygiena – aké je dôležité predchádzať nákazám, dodržiavať základy osobnej hygieny. Posilniť motiváciu k dodržiavaniu hygienických návykov;
 • Výživa – zoznámiť sa s rôznymi druhmi potravín, ktoré sa radia k zdravej alebo nezdravej výžive;
 • Vzťahy k ostatným – uvedomenie si podstatu priateľstva, kamarátstva jeho význam pre ľudský život. Definovať čo je kamarátstvo;
 • Alkohol – zistiť základné znalosti detí o alkohole, aké majú skúsenosti s používaním alkoholických nápojov rodičov a ďalších dospelých v ich okolí;
 • Fajčenie – informovať deti o škodlivých dôsledkoch fajčenia na ľudský organizmus;
 • Drogy – vysvetliť deťom, že existujú rôzne rastliny, v ktorých môžu byť škodlivé látky, čo sú nedovolené drogy;
 • Nebezpečenstvo od cudzích ľudí – nekomunikovať s neznámymi ľuďmi, aké nám hrozí nebezpečenstvo, čoho sa majú vystríhať;

 

Základné školy 1. – 4. ročník ZŠ

Na I. stupni ZŠ je dôležité venovať potrebný čas rozvíjaniu sebaúcty a úcty k iným, zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno-patologickým vplyvom, ktoré stále viac zasahujú nižšie vekové kategórie detí na základnej škole.

 

Preventívne aktivity:

 • Zdravie a zdravé telo – ( význam a ochrana duševného zdravia detí, poukázať na zlý vplyv drog, mať svoj vlastný názor, nedať sa ovplyvniť, negatívny vplyv drog na zdravie, spôsoby odmietnutia drog);
 • Deti a moderné komunikačné technológie – (mobilné telefóny, internet, ...);
 • Vzťahy k ostatným – uvedomenie si podstatu priateľstva, kamarátstva jeho význam pre ľudský život. Definovať čo je kamarátstvo;
 • Alkohol – zistiť základné znalosti detí o alkohole, aké majú skúsenosti s používaním alkoholických nápojov rodičov a ďalších dospelých v ich okolí;
 • Fajčenie – informovať deti o škodlivých dôsledkoch fajčenia na ľudský organizmus;
 • Drogy – vysvetliť deťom, že existujú rôzne rastliny, v ktorých môžu byť škodlivé látky, čo sú nedovolené drogy;
 • Nebezpečenstvo od cudzích ľudí – nekomunikovať s neznámymi ľuďmi, aké nám hrozí nebezpečenstvo, čoho sa majú vystríhať;
 • Vzťahy v triede – trieda ako sociálna skupina ( podpora priaznivej sociálnej klímy a vzťahov v kolektíve, vzájomná pomoc medzi spolužiakmi, nadobúdať sociálne zručnosti – asertivita, empatia);

 

Základné školy 5. – 9. ročník ZŠ
Sociálno-patologické javy ako také, spoločnosť degradujú a ekonomicky oslabujú. Preto je nutné o nich neustále hovoriť a hľadať nové spôsoby a cesty prevencie ich vzniku a možností riešenia.
Komplexný prístup k človeku znamená upevňovanie mravných noriem a úcty k človeku, citlivý vzťah k potrebám ľudí, nabádanie k plneniu si povinností, k dodržiavaniu zákonnosti, kladenie dôrazu na voľný čas mládeže, zlepšenie právnej výchovy.

 

Preventívny program pre 5. ročníky ZŠ na tému:

 • Zdravo žiť – zdravá výživa a nevhodné stravovacie návyky;
 • Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok, závislosť na alkohole a fajčení, o následkoch alkoholu a drog na človeka a jeho blízke okolie, ako účinkujú drogy na detský organizmus, aké sú príznaky krátkodobého a dlhodobého užívania drog, schopnosť povedať NIE;
 • Podpora pozitívneho sebahodnotenia (objavenie vlastnej identity, pozitívne hodnotenie druhých)
 • Poruchy správania – agresivita, agresívne správanie
 • Šikanovanie – utajovanie nám nepomôže
 • Rasizmus
 • Ľudské práva

 

Preventívny program pre 6. ročníky ZŠ na tému:

 • Zdravý životný štýl (čo je stres, napätie, úzkosť);
 • Prvý kontakt s drogou (charakteristika drogy a závislosti, rizikové faktory, príčiny užívania drog, umenie a schopnosť povedať NIE);
 • Fajčenie a tabakizmus (tabak a organizmus, pasívne a aktívne fajčenie, účinky nikotínu);
 • Alkohol (alkohol a jeho účinky na mladý organizmus, vplyv alkoholu na správanie);
 • Moderné závislosti a gamblerstvo
 • Šikanovanie (kyberšikana, sexting, ...);
 • Prevencia voči rasizmu, intolerancii a diskriminácii

 

Preventívny program pre 7. ročníky ZŠ na tému:

 • Legálne a nelegálne drogy, rozdelenie drog: legálne, nelegálne, vysvetliť pojem prevencia, droga, závislosť, dôvody prečo mladí ľudia berú drogy, následky alkoholu a drog na človeka a jeho okolie,  vedieť o právnych následkoch užívania alebo prechovávania drog, mýty a fakty o drogách.
 • Šikanovanie na školách
 • Kriminalita (príčiny delikvencie, vplyv médií na spoločnosť, ...);
 • Moderné závislosti (gamblerstvo, anorexia, ...);
 • Rasizmus
 • Ľudské práva


Preventívny program pre 8. a 9. ročník ZŠ na tému:

 • Legálne a nelegálne drogy, dôvody prečo mladí ľudia berú drogy, následky alkoholu a drog na človeka a jeho okolie, vedieť o právnych následkoch užívania alebo prechovávania drog;
 • Príprava detí a mladých ľudí na vstup do dospelosti, sexuálna výchova, naučiť ich zvážiť dôsledky sexuálneho správania, fakty o AIDS, čo je vírus HIV, problémy v puberte;
 • Šikanovanie na školách, elektronické šikanovanie (kyberšikana, sexting, ...), legislatíva, Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon, §155 Ublíženie na zdraví - Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, §183 Obmedzovanie osobnej slobody, §192 Nátlak, §373 Ohováranie, §360 Nebezpečné vyhrážanie;
 • Nelátkové závislosti (anorexia, gamblerstvo, sebapoškodzovanie, sekty, ...);
 • Rasizmus, xenofóbia, diskriminácia
 • Kriminalita
 • Ľudské práva

 

 

VEDO

Prírodovedné exkurzné dopoludnie pre žiakov 4. ročníka ZŠ. Súčasťou programu je pozorovanie a kŕmenie zvierat v CVČ, výklad o izbových, okrasných a cudzokrajných rastlinách. Žiaci majú možnosť povoziť sa na poníkoch. Prírodovedné dopoludnia sa konajú spravidla v utorok v čase od 08:00 – 11:00 hod.

 

@2014 Centrum voľného Času Dubnica nad Váhom               tvorba a úprava: Patrik Rosypal

 
TOPlist